Blowerdoor-test

Af BR18, § 263 fremgår det, at:

Volumenstrømmen gennem utætheder i klimaskærmen i nye bygninger opvarmet til 15 °C eller mere må ikke overstige 1,0 l/s pr. m² opvarmet etageareal ved en trykforskel på 50 Pa. 

Stk. 2. For bygninger med høje rum, hvor klimaskærmens overflade divideret med etagearealet er større end 3, kan krav om, at volumenstrømmen gennem utætheder ikke overstiger 0,3 l/s pr. m² klimaskærm benyttes som alternativ til § 263, stk. 1. 

Stk. 3. Dokumentation af utætheder i klimaskærmen kan ske ved trykprøvning af bygningen eller repræsentative dele af større bygninger. 

Stk. 4. For etagearealer, hvor der foretages trykprøvning af volumenstrømmen gennem utætheder, kan prøvningsresultatet anvendes ved beregning af energibehovet for disse arealer. Foreligger dokumentation heraf ikke, benyttes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa. 

Stk. 5. Trykprøvning af volumenstrømmen gennem utætheder i klimaskærmen skal ske på grundlag af Metode 3 i DS/EN ISO 9972 Bygningers termiske ydeevne - Bestemmelse af luftgennemtrængelighed i bygninger - Prøvningsmetode med overtryk skabt af ventilator. Håndtering af åbninger i klimaskærmen ved trykprøvning fremgår af Bygningsreglementets vejledning om energiforbrug. Resultatet af trykprøvningen udtrykkes ved gennemsnittet af måling ved over- og undertryk.

Testen foregår ved, at man blænder alle ventilationskanaler etc., og tilføjer bygningen et over- og undertryk. Under trykprøvningen kontrolleres det, at luftstrømmen gennem utætheder ikke overstiger det godkendte antal liter pr. sekund. Efter over- og undertrykstesten vil eventuelle utætheder kunne lokaliseres med røggiver eller med termografi-kamera. En bygningsundersøgelse med Blowerdoor fra EnergiFocus vil dokumentere, hvorvidt bygningsreglementets krav til tæthed er overholdt.

Rabat ved samtidig energimærkning. 

Få et uforpligtende tilbud...

design/udfyldformular.png

bubble